Dokumenty programowe

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy  jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych.

Przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest dostrzegany w Polsce i na świecie problem związany z zachorowaniami na grypę, które – oprócz skutków medycznych i społecznych – wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.

Założenia Programu powstały we współpracy ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Inicjatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w trakcie prac nad nim kierowali się przekonaniem, że obecnie funkcjonujący w Polsce system walki z wirusem grypy jest mało skuteczny. Konieczne jest zatem kompleksowe i konsekwentne podejście do tego zagadnienia. Zalecenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opierają się na definicji działań, które powinny doprowadzić do wzrostu liczby szczepień przeciw grypie w Polsce, w szczególności w grupach podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych. Poziom wyszczepialności w Polsce jest bardzo niski w porównaniu z innymi krajami, a do najważniejszych czynników mających wpływ na ten stan rzeczy należą: brak zrozumienia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród pacjentów i lekarzy, brak świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, a także ogólny brak przekonania o skuteczności szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej.

Idea Programu i Społeczna Kampania Informacyjna realizowana w jego ramach spotkały się z aprobatą ponad 30 instytucji, w tym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 10 towarzystw medycznych (w tym World Medical Association), 4 organizacji zrzeszających pracodawców oraz środowiska samorządowe.

Działania Kampanii skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców. Zaangażowali się w nie eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu.

„Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy”

Dokument programowy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest wyczerpującą analizą systemu profilaktyki grypy oraz dokumentem strategicznym, wskazującym metody poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce. Został przygotowany przez ekspertów zrzeszonych w Grupie Roboczej ds. Grypy, firmy EY oraz Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Raport zawiera informacje dotyczące czterech filarów tworzenia narodowych programów szczepień przeciw grypie – zarządzania programem szczepień, pracowników ochrony zdrowia, komunikacji oraz dostępowi i finansowaniu szczepień.

„Grypa i jej koszty”

Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z ekspertami Grupy Roboczej ds. Grypy stanowi analizę ekonomicznych skutków zachorowań na grypę. Dokument przybliża szacunkowe koszty bezpośrednie, jak i pośrednie grypy w sezonie z epidemią oraz sezonem bez epidemii, korzystając z metodologii kosztów pośrednich, opracowanej przez EY.

Więcej materiałów merytorycznych do pobrania znajdą Państwo w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA